VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/VPCP-KTTH
V/v x lý khoản phải thu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 10219/BNN-QLDN ngày 05 tháng 12 năm 2016), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 18422/BTC-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2016) về việc xử lý tài chính khoản đã trích lập dự phòng để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Điều 29 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phn hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp