BỘ TƯ PHÁP--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3600/BTP-PLHSHC
V/v kiến nghị của Uỷ ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh liên quan đến thẩm quyền gia hạn thời gian ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Uỷban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Về kiến nghị của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh gửi Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7023/UBND-TM ngày 25 tháng 9 năm2006 liên quan đến thẩm quyền gia hạn thời gian ra quyết định xử phạt vi phạmhành chính quy định tại khoản 1 Điều 56 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002,thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5847/VPCP-XDPLngày 13/10/2006 về việc trả lời kiến nghị này của Uỷ ban nhân dân thành phố HồChí Minh, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 56 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chínhquy định: "Thời hạn ra quyết định xử phạt là mười ngày, kể từ ngày lậpbiên bản về vi phạm hành chính; đối với vụ vi phạm: hành chính có nhiều tìnhtiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là ba mươi ngày. Trong trườnghợp xét thấy cần có thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩmquyền phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn;việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày. Quáthời hạn nói trên, người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định xửphạt...".

Điều 21 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính2002 quy định: "Thời hạn ra quyết định xử phạt theo Điều 56 của Pháp lệnhđược quy định như sau:

...

3. Trong trường hợp xét thấy cần có thêm thời gianđể xác minh, thu thập chứng cứ thì chậm nhất là 10 ngày, trước khi hết thời hạnđược quy định tại khoản 2 Điều này, người có thẩm quyền xử phạt phải báo cáothủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phảibằng văn bản; thời gian gia hạn không quá 30 ngày".

Như vậy, người có thẩm quyền gia hạn phải là thủtrưởng trực tiếp của người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý vụ việc; thủ trưởngtrực tiếp ở đây cần được hiểu theo nguyên tắc quản lý hành chính, tức là khôngphụ thuộc vào việc người đó có thẩm quyền xử phạt theo Pháp lệnh Xử lý vi phạmhành chính hay không. Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định chung là"thủ trưởng trực tiếp" mà không xác định thủ trưởng trực tiếp phải làngười có thẩm quyền xử phạt. Như vậy, thủ trưởng trực tiếp của Chánh Thanh traSở là Giám đốc Sở, thủ trưởng trực tiếp của Cục trưởng Cục Kiểm lâm là Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn...v.v. Để có thể hiểu rõ ràng vềvấn đề này, cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Pháp lệnh Xử lý vi phạm hànhchính. Ngày 13/10/2006, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5847/CPVP-XDPLthông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp trongphạm vi chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật tiếp tục tổng hợp ýkiến các bộ, ngành, địa phương để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh xử lý viphạm hành chính trong năm 2007 và đồng thời có hướng dẫn, chỉ đạo chung, thốngnhất đối với các bộ, ngành, địa phương trong cả nước để hiểu và thực hiện thốngnhất quy định tại khoản 1 Điều 56 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Bộ Tưpháp đang tiến hành triển khai những hoạt động này theo đúng sự chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến về quy định tại khoản 1 Điều 56Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002 liên quan đến thẩm quyền gia hạn thờigian ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kính gửi Uỷ ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tham khảo.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng