BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3600/TCT-CS
V/v Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning.
(KCN Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CST ngày 05/9/2013 và hồ sơ bổ sung ngày 23/9/2013 của Công ty TNHH TongkookViệt Nam Spinning (Công ty) đề nghị giải quyết vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu hồ sơ và các văn bảndo công ty bổ sung ngày 23/9/2013, Tổng cục Thuế thấy rằng nội dung công vănhỏi của công ty chưa trình bày đầy đủ, cụ thể điều kiện thực tế mà doanh nghiệpđáp ứng để được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Mặt khác Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã cóhai công văn trả lời số 4609/CT-TTHT ngày 30/7/2013 và công văn số 3529/CT-TTHTngày 27/6/2013 trả lời công ty. Tuy nhiên Công ty vẫn có ý kiến là Công tykhông thuộc trường hợp phải chuyển đổi ưu đãi thuế theo tỷ lệ xuất khẩu đối vớihoạt động dệt may quy định tại Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chínhphủ và công văn số 2348/BTC-TCT ngày 3/3/2009 của Bộ Tài chính.

Do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh ĐồngNai căn cứ các quy định có liên quan và thực tế điều kiện đáp ứng của doanhnghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp xác định cho phù hợp. Trường hợp còn vướngmắc, vượt quá thẩm quyền, Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế đồng thời đề xuấtphương án giải quyết để được xem xét trình các cấp có thẩm quyền giải quyếttheo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning
 được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải