TỔNG CỤC THUẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3600/TCT-PCSS
V/v: hạch toán chi phí

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 5325 CT/TH&HT ngày 25/8/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc hạch toán các khoản chi tài trợ cho trường học, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Các khoản chi phí hợp lệ được trừ để tính thu nhập chịu thuế: “…chi hỗ trợ cho các trường học được Nhà nước cho phép thành lập và khi chi phải có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hỗ trợ kinh phí hàng năm cho các trường học mà các trường học này được Nhà nước cho phép thành lập và khi chi có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì khoàn chi hỗ trợ cho các trường học được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản chi tài trợ cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương