VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3600/VPCP-KTN
V/v chỉ định thầu tư vấn và thi công tuyến truyền dẫn cấp nước còn lại dọc đường VĐ3 qua hồ Linh Đàm

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đềnghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 2637/UBND-KH &ĐT ngày14 tháng 4 năm 2011); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2917/BKHĐT-QLĐT ngày 12 tháng 5 năm 2011), Bộ Xây dựng (công văn số 729/BXD-HTKT ngày 13 tháng 5 năm 2011) về việc áp dụng hình thức chỉ định thầuđối với công tác tưu vấn và thi công xây dựng tuyến truyền dẫn cấp nước còn lạidọc đường vành đai 3 qua hồ Linh Đàm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Ủy bannhân dân thành phố Hà Nội căn cứ các trường hợp được chỉ định thầu quy định tạikhoản 1 Điều 20 Luật Đấu thầu; khoản 1, các điểm từ a đến i khoản 2 và khoản 3Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ vềhướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xâydựng xem xét để quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn và thi công tuyến truyềndẫn cấp nước còn lại dọc đường vành đai 3 qua hồ Linh Đàm và chịu trách nhiệm,chỉ đạo thực hiện các gói thầu theo quy định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTK;
- Lưu: VT, KTN (3).19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý