VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3601/VPCP-QHQT
V/v Kết quả HN Bộ trưởng Tài chính Á-Âu

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 7358/TC-QHQT ngày 16 tháng 7 năm 2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ sớm hoàn thành dự thảo Nghị định về chống rửa tiền:

2. Để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEM-5 được tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm 2004, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu về thị trường trái phiếu Châu Á và Quỹ Trái phiếu Châu Á, về cơ chế, lợi ích và khả năng tham gia của Việt Nam vào thị trường và Quỹ tiêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao