BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3603/BNV-CQĐP
V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Điều 28 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã,phường, thị trấn và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chínhphủ năm 2007, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao phối hợp với Ban thường trực Ủy bantrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyếtliên tịch hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháplệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trình Chính phủ và Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, quyết định.

Qua quá trình nghiên cứu xây dựng, đến nay Bộ Nội vụ và Banthường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành dự thảoNghị quyết liên tịch. Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo đã tổ chức cáccuộc hội thảo tại miền Bắc và miền Nam để lấy ý kiến trực tiếp những người chỉđạo và thực hiện dân chủ cơ sở ở các địa phương; đã gửi dự thảo Nghị quyết liêntịch lên Website Chính phủ trong thời gian 60 ngày (2 tháng) để lấy ý kiến nhândân và gửi dự thảo để lấy ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở tổng hợp các ýkiến góp ý, Bộ Nội vụ và Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốcViệt Nam đã chỉnh lý, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết liên tịch.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Bộ Nội vụ xin gửi dự thảo Nghị quyết liên tịch của Chính phủ và Ủy ban trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Báo cáotiếp thu góp ý dự thảo Nghị quyết liên tịch tới quý Bộ để thẩm định (gửi kèmtheo công văn).

Bộ Nội vụ mong sớm nhận được ý kiến thẩm định của quý Bộ đểtiếp thu, chỉnh lý văn bản trình Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CQĐP (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng