BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3603/CV-TDTP
V/v Nhập khẩu mũ giầy để gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Right Rich Việt Nam

Sau khi xem xét công văn số 16/CV-XNK ngày 1/7/2004 của Công ty đề nghị cho phép được nhập khẩu mũ giầy để làm hàng xuất khẩu cho Công ty Golden Superior International Corp., Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

Xét báo cáo của Công ty và hợp đồng gia công với Công ty Golden Superior International Corp., Công ty nhận gia công 100.000 đôi, thời hạn hợp đồng từ 29/5/2004 đến 29/6/2005, trong quá trình thực hiện hợp đồng các mũ giầy là loại cao cấp, đòi hỏi nghiêm ngặt về kỹ thuật, do điều kiện thiết bị của Việt Nam không đáp ứng được để gia công phần mũ giầy;

Căn cứ những quy định tại Thông tư liên Bộ số 02/2000/TTLB /BTM/BCN ngày 18/02/2000 và để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện được hợp đồng đã ký, và để từng bước nâng tay nghề của công nhân, giữ được khách hàng, Bộ Công nghiệp thoả thuận để Công ty được nhập khẩu 100.000 đôi mũ giầy may sẵn về gia công, xuất khẩu.

Yêu cầu Công ty làm việc với Hải quan để được nhập khẩu số lượng mũ giầy nói trên./

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

.