BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------------------
V/v: Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
Trả lời công văn số 1512/XD-TCNS ngày 17/10/2011 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động thì doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó; trong đó các đơn vị, chi nhánh không quy định điều kiện về tài khoản, con dấu, chế độ hạch toán kế toán, quy mô về lao động hoặc hạng doanh nghiệp.
2. Đối với trường hợp Công ty xăng dầu có các đơn vị (Văn phòng công ty, cửa hàng xăng dầu) hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì Văn phòng hoặc cửa hàng xăng dầu hoạt động trên địa bàn nào thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.
Đề nghị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh