BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 3604/BNN-TL
V/v: hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006-2010

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên

Thựchiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6954/VPCP-NN ngày 29/11/2007V/v phê duyệt Đề án thủy lợi vừa và nhỏ các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn2006-2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thủylợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh TâyNguyên để đầu tư trong giai đoạn 2006-2010 như sau:

I.TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ:

1.Các công trình thủy lợi phù hợp với quy hoạch thuỷ lợi của địa phương, phục vụtrực tiếp đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa thuộc đối tượng của Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 8/10/2002 và Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004của Thủ tướng Chính phủ.

2.Các vùng thường xuyên bị hạn nặng, bức xúc về nhu cầu cấp nước sản xuất, sinhhoạt phải dựa vào nước mưa tự nhiên, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại đáng kểdo thiếu nguồn nước về mua khô hạn trong năm.

3.Các công trình vốn đầu tư ít, hiệu quả đầu tư cao; các công trình phục vụ tướicác loại cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao; các công trình đã xâydựng nhưng chưa hoàn chỉnh hoặc các công trình bị hư hỏng cần tiếp tục đầu tư đểphát huy hết năng lực thiết kế.

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Căn cứ vào nguồn vốn nhà nước đầu tư hàng năm cho tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh làcấp quyết định đầu tư, lựa chọn các công trình đầu tư, lập và phê duyệt các dựán đầu tư và tổ chức thực hiện.

2. SởNông nghiệp và PTNT giúp UBND tỉnh chủ trì thẩm định các Dự án đầu tư xây dựngcông trình; cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính tham mưu cho Tỉnh, trìnhỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch hàng năm, cân đối bố trí vốn để thựchiện dự án từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và lồng ghépnguồn vốn các chương trình mục tiêu khác.

3.Ủy ban nhân dân huyện, thị xã là chủ đầu tư xây dựng các công trình trên địabàn của mình, chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân cácxã tổ chức thực hiện dự án đầu tư.

4.Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có thể uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấnlàm chủ đầu tư đối với những công trình có quy mô nhỏ, nằm gọn trong phạm vimột xã, kỹ thuật đơn giản, tổng mức đầu tư không lớn để thuận lợi cho việc huyđộng sự đóng góp nhân lực, vật lực, sự tham gia giám sát thi công và quản lýcủa cộng đồng dân cư, khuyến khích nhân dân địa phương tham gia xây dựng côngtrình để tăng thu nhập cho đồng bào thiểu số tại chỗ, gắn với việc duy tu bảo dưỡngcông trình sau này.

Đềnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên chỉ đạo tổ chức thực hiện, tăng cườngcông tác quản lý, kiểm tra thực hiện tiến độ, khối lượng và chất lượng côngtrình, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí thất thoát.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NN & PTNT các tỉnh Tây Nguyên;
- Vụ Kế hoạch, Vụ TC, Cục HTX&PTNT;
- Lưu: VT, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học