TNG CỤC THU
B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3604/TCT-TNCN
V/v xác định cá nhân cư trú.

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Tosok VN
(Khu Chế XuấtTân Thuận,Đường 16, P. Tân Thuận Đông, Q. 7,Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02- 07/2015/CV-NS-NTVC ngày10/7/2015 của Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam về việc xác định cá nhân cưtrú, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuếthu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cánhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế thu nhập cá nhân quy định:

“1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điềukiện sau đây:

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một tronghai trường hợpsau:

b.1) Cónơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:

b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyênlà nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấpThẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Namtheo quy định tại khoản này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngàytrong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nướcnào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam”.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác đượccăn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnhthổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhậncư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú”.

Theo những quy định nêu trên, trường hợp Côngty TNHH Nidec Tosok có người lao độnglà người nước ngoài có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam ghi trên Thẻ tạm trúnhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày và không chứng minh được là đốitượng cư trú tại Nhật trong năm 2015 thì khi chi trả thunhập cho cá nhân, Công ty thực hiệnkhấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú.

Trường hợp người lao động là người nước ngoài có nơi ởthường xuyên tại Việt nam ghi trên thẻ tạm trú nhưng thực tế có mặt tại ViệtNam dưới 183 ngày và có Giấy chứng nhận cư trú là đối tượng cư trú tại Nhậttrong năm 2015 thì khi chi trả thu nhập cho cá nhân, Công ty thực hiện khu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhânkhông cư trú tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nidec Tosok ViệtNam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VụPC; VụHTQT;
- Cục Thuế TP H Chí Minh
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh