VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3604/VPCP-KTN
V/v Dự án tuyến đường nối quốc lộ 1A đi Khu công nghiệp Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (văn bản số 565/UBNĐ-ĐTXD ngày 01tháng 3 năm 2013), ý kiến của Bộ Công Thương (văn bản số 2290/BCT-KH ngày 19tháng 3 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1733/BKHĐT-QLĐT ngày 19tháng 3 năm 2013) về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với Dự án tuyếnđường nối quốc lộ 1A (Phú Khê) đi Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân), tỉnh PhúYên (Dự án), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- BộKế hoạch và Đầu tư khẩn trương xác định nguồn vốn thực hiện Dự án.

- Vềviệc chỉ định thầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện ý kiến của Thủ tướngChính phủ tại văn bản số 167/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Văn phòngChính phủ.

Vănphòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GTVT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ