VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3604/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả vận động tài trợ của GEF trong chu kỳ 4 và định hướng vận động tài trợ trong chu kỳ 5

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường tại Báo cáo kết quả vận động tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)trong chu kỳ 4 và định hướng vận động tài trợ của GEF trong chu kỳ 5 (công vănsố 1755/BTNMT-VCLCS ngày 20 tháng 5 năm 2011), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cóý kiến như sau:

1. Đồng ý với các nhận xét và kiếnnghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Báo cáo trên.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tàinguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đề xuất giải pháp thích hợp để hỗtrợ cho các hoạt động tăng cường năng lực xây dựng và vận động các dự án tàitrợ của GEF.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trườngđôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳvề tình hình triển khai và kết quả hoạt động của các dự án GEF tại Việt Nam đểtổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc