BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
V/v: Vướng mắc thuế nhập khẩu, thuế GTGT doanh nghiệp chế xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH ATARIH PRECISION (Việt Nam).
(KCN Phúc Điền, huyện Cảm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 180612/CV ngày 18/6/2012 của Công ty TNHH ATARIH PRECISION (Việt Nam) về việc vướng mắc nộp bổ sung C/O, thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về chính sách thuế:
Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và khoản 7, Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu như hàng hóa kinh doanh theo hợp đồng thương mại của doanh nghiệp thường.
2. Về nộp bổ sung C/O:
Liên quan đến trường hợp nộp C/O bổ sung để được hưởng ưu đãi đặc biệt, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan và sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể trong thời gian sớm nhất sau khi có ý kiến của các đơn vị có liên quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ATARIH PRECISION (Việt Nam) được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn