BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3606/BGDĐT-TCCB
V/v khảo sát chính sách tiền lương và thu nhập đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục cônglập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 18tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ VănNinh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảohiểm xã hội và ưu đãi người có công, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giaonhiệm vụ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quannghiên cứu, xây dựng bảng lương trên cơ sở tính đủ theo nhu cầu tối thiểu ápdụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ theo Kết luậnsố 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Trung ương; đồng thời nghiên cứuchuyển các khoản thu nhập ổn định từ Ngân sách Nhà nước thành lương theo Kếtluận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Trung ương.

Để có cơ sở thực tiễn thực hiệnnhiệm vụ nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dụccông lập trực thuộc Bộ báo cáo về các nội dung theo đề cương và biểumẫu gửi kèm công văn này.

Báo cáo bằng văn bản của cácđơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ, số 35, ĐạiCồ Việt, Hà Nội) trước ngày 29 tháng 7 năm 2015 và gửi kèm file điện tửqua Email: [email protected] để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Xuân Hiếu

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCHTIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁCĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo công văn số 3606/BGDĐT-TCCB ngày 17/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đàotạo)

A. MỤC ĐÍCH:

Nghiên cứu, xây dựng bảng lương trêncơ sở tính đủ theo nhu cầu tối thiểu áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp cônglập được giao quyền tự chủ theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013của Trung ương; đồng thời nghiên cứu chuyển các khoản thu nhập ổn định từ Ngânsách Nhà nước thành lương theo Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012của Trung ương.

B. NỘI DUNG:

I. Về chính sách tiền lương vàthu nhập

1. Về tiền lương theo ngạch, bậc,chức danh đối với công chức, viên chức của đơn vị:

- Số lượng công chức trong chỉ tiêubiên chế, viên chức theo vị trí việc làm và người lao động thuộc phạm vi đơn vịquản lý; Tiền lương theo ngạch bậc, chức danh đối với công chức, viên chức vàngười lao động thuộc danh sách trả lương.

- Đánh giá những mặt được, mặt cònhạn chế trong việc xếp lương theo ngạch, bậc chức danh đối với công chức, viênchức và người lao động của đơn vị.

2. Về các chế độ phụ cấp lương:

Đánh giá những mặt được, mặt còn hạnchế về phạm vi, đối tượng áp dụng phụ cấp; điều kiện áp dụng và mức hưởng phụcấp,… của từng loại phụ cấp lương đang áp dụng tại đơn vị.

3. Về các khoản thu nhập tăng thêm:

Đánh giá những mặt được, mặt còn hạnchế về phạm vi, đối tượng áp dụng; điều kiện áp dụng và mức hưởng khi thực hiệnchi trả thu nhập tăng thêm, trong đó nêu rõ:

- Số người, mức hưởng, điều kiện ápdụng;

- Các nguồn kinh phí chi trả thunhập tăng thêm (từ hệ số tiền lương tăng thêm; tăng thêm theo chế độ khoán, tựchủ; từ nguồn hợp pháp khác,...);

- Cách thức chi trả các khoản thunhập tăng thêm (chi trả theo bình quân, theo phân loại mức độ hoàn thành nhiệmvụ, theo hệ số lương...).

4. Về quản lý tiền lương và thunhập:

Đánh giá mặt được, mặt còn hạn chếvề quản lý tiền lương và thu nhập đối với công chức, viên chức tại các đơn vị,theo các tiêu chí:

- Xây dựng và thực hiện quy chế chitiêu nội bộ của đơn vị.

- Việc chi trả tiền lương, thu nhậpgắn với kết quả, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viênchức.

- Đánh giá các nguồn kinh phí để trảlương và thu nhập đối với các đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước (cácnguồn, tính ổn định, thường xuyên, tính bình quân trong phân phối, sự khác biệtkhi sử dụng các nguồn...).

- Việc bổ sung thu nhập đối với côngchức, viên chức từ nguồn kinh phí của đơn vị như: Tiền bồi dưỡng họp, bồi dưỡngđối với người chủ trì hoặc tham gia đóng góp xây dựng văn bản, đề án, đề tài,làm thêm ngoài giờ, hỗ trợ ăn trưa,...

- Chế độ khen thưởng định kỳ, độtxuất đối với công chức, viên chức gắn với hiệu quả công việc và thành tích đónggóp vào hoạt động của đơn vị từ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lậptheo quy định.

5. Đánh giá mức thu nhập bình quâncủa công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị so với thu nhập bìnhquân của người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lậpvà nông dân trên địa bàn.

II. Về cơ chế tự chủ của đơn vị sựnghiệp công lập

1. Báo cáo, đánh giá việc thực hiệncơ chế tự chủ của đơn vị hiện nay: [Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thườngxuyên và chi đầu tư; Đơn vị sự nghiệp công bảo đảm chi thường xuyên; Đơn vị sựnghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nêu tỷ lệ % bảo đảm chithường xuyên so với kinh phí Nhà nước bảo đảm); Đơn vị sự nghiệp công do ngânsách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên].

2. Việc sử dụng nguồn tài chính đượcgiao tự chủ (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên) để chi thường xuyêntheo quy định trong đó có chi tiền lương.

3. Việc trích lập Quỹ dự phòng ổnđịnh thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi theo các loại hình tự chủ củađơn vị sự nghiệp.

4. Việc sử dụng các Quỹ dự phòng ổnđịnh thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi để chi trả thu nhập đối với côngchức, viên chức đơn vị sự nghiệp theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

5. Đánh giá mặt được và mặt hạn chếcủa việc thực hiện cơ chế tự chủ (về tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộmáy và nhân sự; về tài chính, trong đó có việc xây dựng quy chế chi tiêu nộibộ.

III. Kiến nghị, đề xuất

1. Đề xuất mức lương tối thiểu đốivới công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, lý do đề xuất.

2. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổsung đối tượng, điều kiện áp dụng, mức hưởng, cách chi trả phụ cấp lương và hệsố tiền lương tăng thêm hiện hành trong mối tương quan giữa các ngành, nghề; lýdo đề xuất.

3. Để thực hiện cơ chế trả lương đốivới các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị lựa chọn cơchế trả lương nào sau đây, lý do lựa chọn cơ chế đó:

a) Cơ chế trả lương như các doanhnghiệp nhà nước;

b) Xây dựng thang bảng lương riêng;

c) Trả lương đối với công chức, viênchức và người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với vị trí việclàm và hiệu quả công tác của từng người theo hướng khống chế mức thu nhập trầncao nhất, thấp nhất;

d) Xây dựng bảng lương tính đủ theonhu cầu tối thiểu đối với từng chức danh nghề nghiệp;

e) Đề xuất khác.

4. Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ(tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự; tự chủ về tài chính;lộ trình tính giá và phí dịch vụ sự nghiệp công) đối với đơn vị sự nghiệp.

5. Đề xuất, kiến nghị chuyển nhữngkhoản thu nhập ổn định từ ngân sách nhà nước ngoài tiền lương, phụ cấp lương vàcác khoản thu nhập tăng thêm thành lương, lý do đề xuất các khoản thu nhậpđó./.

(Đồng thời đề nghị báocáo theo Phụ lục kèm theo)

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3606/BGDĐT-TCCB 2015 chính sách tiền lương thu nhập công viên chức người lao động