BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 360TCT/DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT dự án xây nhà để bán

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội

Trả lời công văn số 2332 TCT/TCKTngày 29/12/2004 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội về việc ápdụng thuế suất thuế GTGT đối với dự án xây nhà để bán; Tổng cục thuế có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại mục II - phần H -Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:“Cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư xây nhà để bán, đã ký hợp đồng bán nhà theogiá đã có thuế GTGT với mức thuế 5%, đã thu tiền của người mua tối thiểu là 30%giá trị hợp đồng trước ngày 1/1/2004 thì được áp dụng thuế suất 5% cho các hợpđồng này”.

Theo đó các cơ sở có đủ điều kiện quyđịnh nêu trên được áp dụng mức thuế 5%.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng Công tyĐầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc