BỘ CÔNG THƯƠNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0361/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất thiết bị thông tin vệ tinh

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam
(Số 02 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 2708/KT-KH ngày 21 tháng 12 năm2007 của Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam về việc tạm nhập tái xuấtthiết bị thông tin vệ tinh;

- Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hoá với nước ngoài;

- Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng4 năm 2006 của Bộ Thương mại và Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24 tháng 4năm 2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn một số nội dung quy định tạiNghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

- Căn cứ ý kiến của Cục quản lý chất lượng Bưu chínhViễn thông và Công nghệ Thông tin tại công văn số 07/QLCL-NV ngày 08 tháng 01năm 2008 về việc xác nhận thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến chuyên dùngcho thông tin vệ tinh được tạm nhập tái xuất để giới thiệu hàng mẫu, Bộ Côngthương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải ViệtNam được tạm nhập tái xuất 01 bộ thiết bị thu phát vô tuyến chuyên dùng chothông tin vệ tinh (ký hiệu EXPLORER 527, dải tần số 1626,5 ÷ 1660,5 MHz) từ Côngty Nera Telecomunications, Ldt (Singapore) theo thoả thuận cho mượn thiết bị số12/2007-VIS-NERA ngày 12 tháng 11 năm 2007 ký giữa Công ty Thông tin Điện tửHàng hải Việt Nam và Công ty Nera Telecomunications, Ltd (Singapore).

2. Thiết bị thu phát vô tuyến chuyên dùng cho thôngtin vệ tinh chỉ được dùng để giới thiệu hàng mẫu.

3. Việc tạm nhập tái xuất thiết bị thông tin vệ tinhthực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Văn bản có giá trị thực hiện đến 15 tháng 4năm 2008.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên