BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 361/BGTVT-TC
V/v Tài sản thu hồi từ các dự án do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận quản lý.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 4710/PMUMT-VP ngày31/12/2008 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc Báo cáo tài sản các dự án đanghoạt động, trong đó Ban kiến nghị Bộ có ý kiến chỉ đạo xử lý 02 xe ô tô thu hồitừ các dự án.

Để xử lý số tài sản trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Banquản lý dự án Mỹ Thuận thực hiện thu hồi, kiểm kê tài sản theo mẫu 01/TSDA banhành kèm theo Thông tư 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính vàtrình Bộ phương án xử lý theo quy định trước ngày 20/01/2009.

Yêu cầu đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Lưu: VT, TC.

KT. Bộ trưởng
Thứ trưởng
Nguyễn Hồng Trường