BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 361/BXD –KTXD
V/v: Điều chỉnh giá HĐ gói thầu XD khi Thông tư 09/2008/TT-BXD có hiệu lực

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh QuảngBình

Trả lời Văn bản số 97/GTVT-KTTĐ ngày 23/2/2009 của Sở Giaothông Vận tải tỉnh Quảng Bình về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng của các dựán triển khai sau Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng cóhiệu lực, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệuxây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thựchiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định.Theo đó tất cả các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng, gói thầu đang triển khaithực hiện (bao gồm cả những gói thầu đang triển khai lựa chọn nhà thầu từ khiphê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu cho đến khi có kết quả lựa chọn nhàthầu) theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cốđịnh trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD đều thuộc phạm viđiều chỉnh của Thông tư này, chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành điều chỉnhlại giá hợp đồng khi giá vật liệu xây dựng giảm theo hướng dẫn tại Văn bản số 26/BXD- KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng; Đối với các gói thầu đang áp dụnghình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định mà khôngthuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

Căn cứ ý kiến trên, trong quá trình thực hiện có vướng mắcthì Sở Giao thông Vận tải trao đổi với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình để tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Sơn