BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Winners Vina

Trả lời văn bản số 02/2015/CV-WN ngày 19/01/2016 của Công ty tráchnhiệm hữu hạn Winners Vina hỏi về việc thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản, BLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trlại làm việc”. Như vậy, khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đtheo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan bo hiểm xã hội đgiải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời quý Công ty./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (đ báo cáo);
- B
ảo hiểm xã hội Việt Nam;
- B
ảo hiểm xã hội tnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, BHXH (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga