TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 361/TXNK-QLN
V/v Bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Techno-S.
(Khu Công nghiệp Yên Phong - Xã Châu Long - Yên Phong - Bắc Ninh)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 017/CV-TNS ngày 04/03/2013 của Công ty TNHH Techno-S về việc xác nhận nợthuế đối với hàng hóa XNK; Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính, để có cơ sở giải quyết kiến nghị của Công ty, đềnghị Công ty bổ sung bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứngnhận đăng ký mã số thuế của Công ty TNHH Techno-S.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Techno-S được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn:
MS. Ngọc Anh (TEL: 0973949496)
Công ty TNHH Techno-S
Khu Công nghiệp Yên Phong - Xã Châu Long - Yên Phong - Bắc Ninh
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng