BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3610/BGDĐT-TCCB
V/v góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện NĐ số 19/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Ngày 23 tháng 02 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghịđịnh số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CPngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộquản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xãhội đặc biệt khó khăn (say đây viết tắt là Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ) Bộ Giáodục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính soạnthảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP .

Trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương góp ý kiến cho dự thảo Thông tư liên tịch (xin gửikèm dự thảo Thông tư liên tịch) để liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, BộTài chính có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo Thông tư liên tịch theo quy định của phápluật.

Ý kiến của Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổchức cán bộ) trước ngày 15 tháng 6 năm 2013.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Sở GD & ĐT (để góp ý);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển