BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3610/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ mua cổ phần ưu đãi

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: SởLao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2257/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội thành phố Hà Nội về thời gian được tính để mua cổ phần ưu đãi đối với ngườilao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 hướng dẫn thực hiện chính sáchđối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chínhphủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì ngườilao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên (có hưởng lương, có đóngbảo hiểm xã hội) của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm công bố giá trịdoanh nghiệp được mua cổ phần với giá ưu đãi quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghịđịnh số 59/2011/NĐ-CP.

Thời gian được tính để mua cổ phầnưu đãi là tổng thời gian tính theo số năm người lao động thực tế làm việc (cóđi làm, có tên trong bảng thanh toán lương) trong khu vực nhà nước tính đếnthời điểm công bố giá trị doanh nghiệp trừ đi thời gian thực tế làm việc đãđược tính để mua cổ phần với giá ưu đãi tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó, thờigian thực tế làm việc đã được tính hưởng chế độ hưu trí hoặc tính hưởng trợ cấpbảo hiểm xã hội một lần.

Thời gian người lao động thực tếlàm việc trong khu vực nhà nước gồm thời gian thực tế làm việc tại các doanhnghiệp 100% vốn nhà nước, thời gian làm việc ở cơ quan hành chính nhà nước, đơnvị sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nướctrước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa.

Theo nội dung công văn số2257/LĐTBXH-CSLĐVL của quý Sở và đối chiếu với quy định nêu trên thì người laođộng có tên trong danh sách thường xuyên của Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên Dệt 19/5 Hà Nội tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp được muacổ phần ưu đãi. Thời gian được tính để mua cổ phần ưu đãi làtổng thời gian làm việc thực tế trong khu vựcnhà nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội biết vàhướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh