BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3610 TC/TCT
V/v mã số và mức thuế thuế nhập khẩu, thuế GTGT dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm ô tô xuất xưởng

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Long

Trả lời công văn số 11/02/CV-BL ngày 26/11/2002 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Long về việc xác định mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu thuế GTGT mặt hàng thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm ô tô xuất xưởng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư số 37/1998/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục biểu thuế xuất khẩu. Biểu thuế nhập khẩu, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;

Tham khảo Ban giải thích Danh Mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới thì:

Thiết bị kiểm tra hệ thống phanh và trọng lượng, thiết bị kiểm tra độ trượt ngang, thiết bị kiểm tra tốc độ thuộc mã số 9031.80.00, thuế suất thuế nhập khẩu là 0% (khoảng phần trăm) thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% (năm phần trăm);

Thiết bị kiểm tra độ ồn thuộc mã 9027.80.00, thuế suất thuế nhập khẩu là 0% (không phần trăm), thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% (năm phần trăm);

Thiết bị kiểm tra khí thải thuộc mã số 9027.10.00 “Máy phân tích khí hoặc khói có thuế suất thuế nhập khẩu là 0% (không phần trăm), thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% (năm phần trăm)

2. Về điều kiện nhập khẩu: Vấn đề này thuộc chức năng , thẩm quyền của Bộ Thương mại ,vì vậy đề nghị công ty liên hệ với Bộ Thương mại để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Long được biết./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An