BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3612/BTC-CST
V/v tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện thu phí vệ sinh và phí BVMT đối với chất thải rắn

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 01/TB-VPCP ngày02/01/2013 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thực trạng,các giải pháp xử lý chất thải rắn và tình hình triển khai thực hiện Chươngtrình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, giao:Bộ Tàichính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá việc thu,quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các địa phương; hoàn thiện các quy định, cơchế về phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với chất thải rắn bảođảm thu hồi chi phí thu gom, vận chuyển và từng bước bù đắp chi phí xử lý chấtthải rắn, thu hồi vốn đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Phí vệ sinh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thôngtư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệphí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

- Phí BVMT đối với chất thải rắn: Thực hiện theoquy định tại Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phíBVMT đối với chất thải rắn và Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP .

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng lập Báo cáođánh giá tình hình thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung thu phí vệ sinh và phíBVMT đối với chất thải rắn (theo nội dung gửi kèm). Đồng thời, nghiên cứu có ýkiến đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về các khoản phí, lệ phí tại Thông tư số97/2006/TT-BTC (nếu có).

Tổng hợp ý kiến đề xuất của địa phương, Bộ Tàichính sẽ phối hợp với Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các vănbản nêu trên phù hợp với tình hình thực tế.

Báo cáo xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày25/4/2013.

Cảm ơn sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (Để phối hợp);
- Bộ Xây dựng (Để phối hợp);
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên;
- Các Vụ: PC, HCSN, NSNN.
- Cục QLG;
- Lưu VT, CST (P5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

NỘI DUNG BÁO CÁO

(kèm theo côngvăn số 3612/BTC-CST ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính)

A. Đánh giá tình hình thực hiện thu phí vệ sinhvà phí BVMT đối với chất thải rắn

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng lập Báo cáo đánh giá tình hình thựchiện thu phí vệ sinh và phí BVMT đối với chất thải rắn, theo nội dung cơ bảnnhư sau:

I. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quyđịnh về phí vệ sinh và phí BVMT đối với chất thải rắn

- Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn về thuphí.

- Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản hướngdẫn thi hành tại địa phương.

1. Những kết quả đạt được

a) Tăng cường công tác quản lý, nâng cao ý thức,trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải vàbảo vệ môi trường.

b) Kết quả thu phí qua các năm (theo biểu mẫukèm theo).

c) Các kết quả khác (nếu có).

2. Những tồn tại, hạn chế

a) Về phạm vi, đối tượng áp dụng.

b) Về mức thu phí: quản lý, sử dụng phí thu được.

c) Về tổ chức, thực hiện (phân định các khâu thugom, vận chuyển, xử lý rác thải, để áp dụng các khoản phí).

d) Những tồn tại, hạn chế khác (nếu có).

II. Nguyên nhân của các mặt hạn chế

Nêu rõ nguyên nhân của từng mặt hạn chế

III. Những kiến nghị

1 Về phạm vi, đối tượng áp dụng.

2. Về mức thu; quản lý, sử dụng phí thu được.

3. Những kiến nghị khác (nếu có)

(Trong từng mục đánh giá nêu trên, đề nghị táchriêng 02 loại phí. Ví dụ:

- Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn vềthu phí.

+ Về phí vệ sinh: ……

+ Phí BVMT đối với chất thải rắn …..)

B. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số97/2006/TT-BTC

Ngoài nội dung báo cáo nêu trên, trong quá trìnhthực hiện thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC nếu cóphát sinh vướng mắc đề nghị có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số97/2006/TT-BTC theo các nội dung như: Bổ sung khoản phí, lệ phí mới (theo quyđịnh tại các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, … mới được ban hành); sửa đổi, bổ sungcác khoản phí, lệ phí hiện hành (Đối tượng chịu phí, lệ phí; mức thu, miễn giảmphí, lệ phí, …).

BIỂU TỔNG HỢP SỐTHU, NỘP PHÍ

1. Phí vệ sinh

STT

Năm

Số lượng đơn vị thu

Mức phí

Tổng số tiền phí thu được

Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu (%)

Số tiền để lại cho đơn vị thu

Số tiền nộp NSNN

Số tiền NSNN cấp cho đơn vị thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) - (5) x (6)

(8) - (5) - (7)

(9)

1

Năm 2009

A

B

2

Năm 2010

A

B

3

Năm 2011

A

B

Tổng cộng

Ghi chú:

- Về đơn vị thu phí (cột 3): A là số lượng đơnvị sự nghiệp được giao thu phí (phí thuộc NSNN). B là số lượng các doanh nghiệpđược cấp phép hoạt động thu gom rác thải và thu phí; phí thu được là doanh thucủa đơn vị.

- Về mức thu phí (cột 4): Nếu có nhiều mức thukhác nhau thì ghi số văn bản thu phí (bản sao văn bản gửi kèm).

- Về tổng số phí thu được (cột 5): Đối với doanhnghiệp là doanh thu từ phí thu được không bao gồm thuế GTGT.

- Số tiền NSNN cấp cho đơn vị thu phí (cột 9)bao gồm tiền cấp bù hoặc chi trả chi phí hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lýrác thải.

2. Phí BVMT đối với chất thải rắn

Thống kê số liệu thu, nộp phí các năm theoBiểu nêu trên