BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3614 TC/TCT
V/v Thực hiện chính sách nội địa hoá xe gắn máy năm 2002

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki

Bộ Tài chính nhận được công văn số ACC/030202 ngày 17/02/2003 của Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki về việc thực hiện chính sách nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2002, Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, điểm 1, mục II, phần C, Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, thì “Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày đối tượng nộp thuế đã nộp tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu cho cơ quan hải quan” . Hàng hoá do doanh nghiệp nhập khẩu phải áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định của các văn bản hiện hành tại thời điểm doanh nghiệp nộp tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu cho cơ quan Hải quan.

Chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2002 được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 của liên Bộ Tài chính-Công nghiệp-Tổng cục Hải quan và Thông tư liên tịch số 52/TTLT-BTC-BCN ngày 04/06/2002 của liên Bộ Tài chính-Công nghiệp về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ.

Căn cứ các văn bản quy định nêu trên, thì các lô hàng bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy do công nghiệp nhập khẩu từ ngày 01/01/2002 đến trước thời điểm Thông báo áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành không được áp dụng chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2002, phải áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến để công ty liên doanh Việt Nam Suzuki được biết và thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An