BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3615/BNN-HTQT
V/v báo cáo hợp tác giữa Việt Nam với Argentina trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Ngoại giao

Phúc đáp công vănsố 1633/BNG-CM-m ngày 20/10/2010 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và PTNT xinbáo cáo tình hình hợp tác giữa Việt Nam với Argentina trong lĩnh vực nông nghiệpvà PTNT, như sau:

Bộ Nông nghiệp vàPTNT đã ký Hiệp định cấp Bộ về hợp tác thú y, trọng tâm là hợp tác trong lĩnhvực kiểm dịch động vật (tháng 6/1996) và ký Hiệp định về hợp tác nông nghiệp vàcông nông nghiệp cấp Chính phủ (tháng 2/1997). Từ đó tới nay, ngoài một số đoàncán bộ Thú y của Việt Nam đã sang thăm Argentina để nghiên cứu, trao đổi kinhnghiệm và thảo luận với bạn về chương trình hợp tác, các hoạt động hợp tác giữahai bên trong lĩnh vực nông nghiệp chưa được triển khai.

Phía bạn quantâm nhiều đến hoạt động thương mại, Đại sứ quán của Argentina tại Hà Nội đãnhiều lần gặp Bộ Nông nghiệp và PTNT để giải tỏa một số trở ngại trong việcxuất khẩu thịt, sữa sang Việt Nam (cập nhật thông tin về giải quyết bệnh lởmồm, long móng tại Argentina …).

Tại kỳ họp UBLCPViệt Nam - Argentina lần thứ 2 (tháng 5/2009), hai Chính phủ thống nhất tăngcường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) vàkiểm dịch động, thực vật, chế biến nông sản thực phẩm. Về thương mại, Argentinaquan tâm tới xuất khẩu thịt lợn và quả có múi sang thị trường Việt Nam.

Tại buổi làm việcvới đoàn Bộ Ngoại giao Argentina tháng 6/2010, phía Argentina ngỏ ý muốn thựchiện các chương trình hợp tác Nam - Nam với Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trên cơ sởđó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã gửi dự thảo mẫu Thỏa thuận hợp tác Nam - Nam tớiBộ Ngoại giao Argentina (thông qua Đại sứ quán Argentina tại Hà Nội).

Kiến nghị nội dunghợp tác với Argentina

Trên cơ sở thếmạnh của Argentina trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp, ta có thểhợp tác với bạn cả về trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản. Đặc biệt, nêntranh thủ hợp tác với bạn về chăn nuôi bò (Argentina là một trong những nướchàng đầu thế giới về lĩnh vực này).

Nội dung hợptác:

- Trao đổi bògiống chất lượng cao (bò sống, tinh hoặc phôi);

- Hợp tác kỹthuật về chăn nuôi và thú y;

- Công nghệ chế biếnthịt;

- Tổ chức sản xuấtvà dịch vụ chăn nuôi.

Các hình thức hợptác:

- Phối hợp xây dựngvà thực hiện các dự án nghiên cứu và đào tạo;

- Trao đổi thôngtin, tổ chức các hội nghị, hội thảo về những đề tài hai bên cùng quan tâm, traođổi các đoàn.

- Khuyến khích cácnhà đầu tư Argentina đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sảntại Việt Nam.

- Hợp tác Nam - Namgiữa Argentina (cung cấp tài chính), Việt Nam (cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật)và các nước Châu Phi/Mỹ latinh (nước hưởng lợi).

Đề nghị Quý Bộ thamkhảo và tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (HH-03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng