BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3615 TC/TCT
V/v Thực hiện chính sách nội địa hoá xe gắn máy năm 2002

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Honda Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 455- 02/HVN ngày 01/10/2002, số 525-02 HVN ngày 15/12/2002, số 079- 03/HVN ngày 10/02/2003 của Công ty Honda Việt Nam về việc thực hiện chính sách nội địa hoá hai bánh xe gắn máy năm 2002, Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2002 được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 của liên Bộ Tài chính-Công nghiệp-Tổng cục Hải quan và Thông tư liên tịch số 52/TTLT-BTC-BCN ngày 04/06/2002 của liên Bộ Tài chính-Công nghiệp về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ .

Căn cứ các văn bản quy định nêu trên, việc xử lý thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2002 được thực hiện như sau:

1. Về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy do công ty Honda Việt Nam nhập khẩu từ trước ngày Thông báo được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành:

Căn cứ quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thuế xuất khẩu, Điểm 1, mục II, phần C Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 2/12/1998 của Bộ Tài chính: “Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày đối tượng nộp thuế đã nộp tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu cho cơ quan Hải quan”. Do đó các lô hàng bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy do công ty nhập khẩu từ ngày 01/01/2002 đến trước thời điểm Thông báo áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, không được áp dụng chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2002, phải áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo mức thuế quy định tại Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.

2. Đối với các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy do Công ty Hon da Việt Nam nhập khẩu năm 2002 theo chính sách ưu đãi thuế, từ ngày 29/03/2002 trở đi nếu không thực hiện thanh toán 100% giá trị lô hàng nhập khẩu qua Ngân hàng theo phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) không huỷ ngang, thì không được áp dụng chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2002.

3. Đối với các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhãn hiệu HONDA “Wave-a” do công ty Hon da Việt Nam nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002, Tại thời điểm Thông báo thực hiện chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (từ ngày 08/03/2002) thì Công ty Honda Việt Nam chưa có văn bản xác nhận của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá, nhưng đã được Bộ khoa học công nghệ và Môi trường phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam, cho nhãn hiệu Honda “Wave-a” (Quyết định số 510/QĐ-BKHCNMT ngày 06/03/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường) và ngày 18/07/2002 của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường có văn bản xác định tính hợp pháp của nhãn hiệu hàng hoá “Wave-a, do vậy, Công ty honda Việt Nam được thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy nhãn hiệu Honda “Wave-a” kể từ ngày Thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định (điều kiện về văn bản xác nhận của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá được căn cứ vào ngày có hiệu lực của Quyết định số 510/QĐ-BKHCNMT ngày 06/03/2002 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường).

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Hon da Việt Nam được biết và thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An