BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3615/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Liên danh Taisei - Vinaconex-TC
(Đ/c: Số 289, Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời văn bản số TVJV/ACC/2013/013 ngày 15/7/2013của Liên danh nhà thầu Taisei - Vinaconex về việc chính sách thuế đối với nhàthầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên danh Taisei - Vinaconex (Liên danh) là nhàthầu nước ngoài đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDNtheo tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế ký hợp đồng số 578/NAC-TVJV /2011 ngày 23/12/2011 với chủ Đầu tư là Tổng Công ty cảng Hàng khôngViệt Nam để thực hiện gói thầu 10A "Công trình xây dựng, cung cấp và càiđặt thiết bị" phục vụ Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng khôngQuốc tế Nội Bài sử dụng vốn vay ưu đãi ODA của Nhật Bản và nguồn vốn đối ứngcủa Chính phủ Việt Nam (Dự án).

Tại khoản 5.3 Hợp đồng số 578/NAC-TVJV /2011 ngày23/12/2011 được ký giữa Liên danh với chủ dự án là Tổng Công ty cảng Hàng khôngViệt Nam (Hợp đồng) quy định:

"Số tiền thuế nhập khẩu được thanh toán chonguyên liệu và thiết bị nhập khẩu cho công trình theo Luật Việt Nam sẽ được Nhàđầu tư hoàn trả theo điều kiện hợp đồng, cụ thể Mẫu PBA-03. Số tiền ước tínhđược hoàn trả dựa trên chi phí hóa đơn thực tế và chứng từ thanh toán được Nhàthầu cung cấp (cho mục đích ngân sách)".

Tại văn bản sửa đổi, bổ sung Điều kiện đặc biệt củaHợp đồng quy định:

"Điều 14.20: Hoàn trả tiền thuế và phí:

Bổ sung vào Điều 14.20 như sau: "Tất cả cácloại thuế và phí nhà thầu chi trả tại Việt Nam cho việc nhập khẩu hàng hóa đểthực hiện công việc sẽ được hoàn trả bởi Chủ đầu tư dựa trên chứng từ đã đượcTư vấn xác nhận và theo quy định của pháp luật sở tại. Khoản tiền được hoàn trảsẽ không bao gồm các khoản phạt của Cơ quan Thuế do Nhà thầu không tuân thủ cácquy định của Luật pháp".

Căn cứ quy định tại Hợp đồng và các quy định đượctrích dẫn nêu trên, Liên danh có trách nhiệm nhập khẩu máy móc, thiết bị phụcvụ Dự án và tạm ứng trước tiền để nộp thuế nhập khẩu, phí liên quan đến việcnhập khẩu máy móc, thiết bị thay cho Chủ Đầu tư và Chủ Đầu tư có trách nhiệmhoàn trả tiền thuế nhập khẩu, phí này cho Liên danh, nếu khoản tiền Chủ Đầu tưhoàn trả cho Liên danh nêu trên bằng với số thuế nhập khẩu, phí mà Liên danh đãnộp thay thì Liên danh không phải nộp thuế TNDN đối với khoản tiền này.

Tổng cục Thuế trả lời để Liên danh Taisei -Vinaconex biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế TP Hà Nội (để biết);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn