BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3617/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận từ quỹ "PV Oil chung một tấm lòng".

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Tổng công ty Dầu Việt Nam
(Địa chỉ: Petrovietnam Tower số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 53/CV-CĐDVN ngày 04/04/2013 của Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam đề nghịhướng dẫn chính sách thuế TNCN (thuế TNCN) đối với khoản hỗ trợ cán bộ, côngnhân viên nhận được từ "Quỹ PV Oil chung một tấm lòng". Vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 10, MụcII, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật Thuế TNCN, thì: thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng làkhoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước đối với các loại tài sản: chứng khoán; phần vốn trong các tổ chức kinh tế,cơ sở kinh doanh; bất động sản; các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặcquyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ hướng dẫn trên, nếu cán bộcông nhân viên Tổng công ty Dầu Việt Nam nhận hỗ trợ từ "Quỹ PV Oil chungmột tấm lòng" theo đúng quy chế của Quỹ mà khoản hỗ trợ này được xác địnhlà quà tặng bằng tiền thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhâncủa cán bộ công nhân viên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng côngty Dầu Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn