Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 3618/LĐTBXH-TBLS NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC
HOÀN THÀNH XÁC NHẬN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Kính gửi: - Các Bộ, Ban, ngànhđoàn thể Trung ương

- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Thi hành ý kiến chỉđạo của Thủ tướng chính phủ tại văn bản số 150/CP-VX ngày 07 tháng 3 năm 2001,hướng dẫn tại Thông tư số 09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 và Công vănsố 3827/HD-BLĐTBXH-TBLS ngày 4 tháng 11 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội về việc hoàn thành công tác xác nhận người có công với cách mạng trong3 thời kỳ: Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các cấp ở địa phương(gọi chung là các cơ quan) đã chỉ đạo việc rà soát, lập danh sách 92.607 ngườicần được tiếp tục xác minh, kết luận, làm thủ tục xác nhận và đề nghị xác nhậnlà người hoạt động cách mạng "tiền khởi nghĩa", liệt sĩ, thương binh, ngườihưởng chính sách như thương binh và người hoạt động cách mạng, hoạt động khángchiến bị địch bắt tù, đày theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Sau hơn 2 năm thựchiện, đến nay các cơ quan đã hoàn tất việc xem xét đối với 60.000 người, trongđó đã chuyển gần 50.000 hồ sơ đủ điều kiện xác nhận đến ngành Lao động - Thươngbinh và Xã hội để làm thủ tục giải quyết quyền lợi. Đây là một cố gắng lớn củacác cơ quan, được dư luận đồng tình, người có công yên tâm, tăng cường đượclòng tin đối với một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Để sớm hoàn thành việckết luận đối với khoảng 32.000 người còn lại đã kê khai lập danh sách đề nghịxác nhận trước khi trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ kết thúc côngtác xác nhận người có công trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các cơ quan tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo việc rà soátnhững trường hợp có tên trong danh sách kê khai theo Thông tư số09/2001/TT-BLĐTBXH và Công văn số 3827/LĐTBXH-TBLS của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội. Kết luận những trường hợp không đủ điều kiện; lập hồ sơ, thủtục, xác nhận, đề nghị xác nhận đối với những người thuộc diện có công đủ tiêuchuẩn theo thẩm quyền; những trường hợp có vướng mắc, mâu thuẫn trong hồ sơ thìcơ quan tổ chức xác minh làm rõ; trường hợp có khó khăn, phức tạp cần phải đượcxem xét và có cơ sở để xác nhận thì thống nhất cách giải quyết với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hoặc trình Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi ngườicó công của tỉnh, thành phố để xem xét, quyết định (đối với cơ quan địa phương)hoặc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng (đốivới cơ quan Trung ương).

2. Giải quyết một số trường hợp cụ thể đã có tên trong danhsách đề nghị xác nhận:

a. Đối với người hoạt động cách mạng "tiền khởi nghĩa":

Các nội dung ghi trong giấy xác nhận người hoạt động cáchmạng "tiền khởi nghĩa" phải bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 28/CP ngày29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 06/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTCTW ngày 8 tháng 2 năm 1999 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội và Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Trường hợp trong giấy xác nhậnghi thời gian kê khai lý lịch cán bộ (đảng viên) dùng làm căn cứ xác nhận khôngđúng, cũng không có xác nhận hồ sơ gốc bị thất lạc của Thủ trưởng cơ quan hoặccấp uỷ địa phương, biên bản công nhận của Hội nghị cán bộ Liên tịch không đúngquy định; không rõ thoát ly hay không thoát ly; chức vụ khi hoạt động cách mạngkhông xác định là người đứng đầu tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã hoặc tươngđương cấp xã... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa lập thủ tục giải quyếtquyền lợi mà phải chuyển lại cơ quan cấp giấy xác nhận để được xem xét.

b. Đối với người hy sinh, bị thương:

Người hy sinh, người bị thương (có vết thương thực thể)trong khi làm nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ kháng chiến (không thoát ly) tại địabàn xã, sau khi đã khẳng định không còn khả năng lập hồ sơ đề nghị xác nhậntheo các quy định hiện hành thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện phân công cán bộ cùngvới Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh (Hội đồng xác nhận) cấp xã xem xét lập biênbản kết luận từng trường hợp tại thôn, bản nơi có người hy sinh, bị thương. Ý kiến của những người cùng thời kỳ sinhsống hoặc cùng hoạt động và kết luận của Ban Chỉ đạo (Hội đồng xác nhận) cấp xãlà căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy báo tử đề nghị xác nhậnliệt sĩ hoặc giấy chứng nhận bị thương.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cầnchỉ đạo làm thí điểm một số xã trong năm 2003, sau đó hướng dẫn triển khai thựchiện trong phạm vi toàn tỉnh, thành phố.

c. Đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiếnbị địch bắt tù đày:

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện côngkhai, rộng rãi về địa danh các nhà tù và nơi được coi là nhà tù của địch trongthời kỳ cách mạng và kháng chiến theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội để việc công nhận và giải quyết quyền lợi được thống nhất, đúng quyđịnh.

Người có thời gian bị địch bắt tù, đày đã được cơ quan cóthẩm quyền xác nhận và có ghi trong hồ sơ người được hưởng chế độ ưu đãi theoquy định tại một trong các khoản 1, 3, 4, 6 và 7 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi ngườicó công với cách mạng thì cũng được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếpnhận và làm thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người bị địch bắt tù,đày.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ cử tổ công táccùng với địa phương xem xét, kết luận những trường hợp còn tồn đọng về xác nhậnngười có công.

4. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 7 năm 2004, các cơ quan hoànthành việc xác nhận và đề nghị xác nhận người có công trong thời kỳ cách mạngvà kháng chiến đã kê khai lập danh sách theo quy định tại Thông tư số09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội.

Từ nay đến trước ngày 01 tháng 8 năm 2004 cơ quan nào hoànthành việc kết luận, xác nhận và đề nghị xác nhận người có công theo danh sáchquy định nói trên thông báo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đồng thờiđề xuất ý kiến giải quyết các trường hợp tồn sót phát sinh (nếu có).

5. Những người kê khai tại cấp xã và cơ quan sau ngày 31tháng 12 năm 2002 tạm thời chưa xem xét, nếu có trường hợp đặc biệt thì gửi báocáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất việc giải quyết. Riêngnhững người có hồ sơ gốc, hợp lệ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì cơ quan có thẩmquyền tiếp tục xem xét, quyết định.

6. Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, CụcThương binh Liệt sĩ và Người có công và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các Phòng, Ban chuyên mônthuộc các ngành giúp các cơ quan về nghiệp vụ, xử lý các vướng mắc theo thẩmquyền.

Hiện nay, giải quyết những tồn đọng về công tác xác nhận vàđề nghị xác nhận người có công với cách mạng trong thời kỳ cách mạng và khángchiến là hết sức phức tạp và còn nhiều khó khăn, vướng mắc, dễ phát sinh tiêucực, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ởTrung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên; Đồng thời hướngdẫn việc tổ chức thực hiện đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý giảiquyết đúng, kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử từng vùng, được sự đồngtình, ủng hộ của nhân dân nhằm sớm kết thúc công tác quan trọng này.