BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3618/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 59/CT-THNVDTngày 11/01/2013 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc hướng dẫn chính sách thuếthu nhập cá nhân (thuế TNCN) đối với khoản tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩacho cán bộ công nhân viên của Chi nhánh Viettel An Giang; Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 10, MụcII, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật Thuế TNCN, thì: thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng làkhoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước đối với các loại tài sản: chứng khoán; phần vốn trong các tổ chức kinh tế,cơ sở kinh doanh; bất động sản; các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặcquyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ hướng dẫn trên, nếu cán bộcông nhân viên chi nhánh Viettel An Giang nhận hỗ trợ từ cuộc vận động"ngôi nhà 100 đồng" do các đoàn viên thanh niên tự nguyện đóng góp màkhoản hỗ trợ này được xác định là quà tặng bằng tiền (chưa thuộc đối tượng điềuchỉnh của Luật thuế TNCN) thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cán bộcông nhân viên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh An Giang được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn