BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 362/TCT-TNCN
V/v trả lời kiến nghị tại hội nghị đối thoại với DN năm 2008

Hà Nội, ngày 2 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí SàiGòn

Về nội dung kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoạivới doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, Tổngcục thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Công ty được uỷ quyền khấu trừ thuế đối với cá nhâncho người nước ngoài (ký hợp đồng qua công ty) thuê nhà. Vậy từ 1/1/2009 Cụcthuế có uỷ quyền thu (khấu trừ) thuế TNCN của cá nhân cho thuê nhà nữa haykhông? Mức khấu trừ được tính như thế nào? Có tỷ lệ ấn định không.

Trả lời:

1. Về việc uỷ nhiệm thu:

Theo quy định tại Mục I phần D Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lýthuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế thì cơ quan thuếcó thể uỷ nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạmvi quản lý của cơ quan thuế. Thẩm quyền ký hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế thuộc cơquan thuế quản lý Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đểđược hướng dẫn cụ thể.

2. Về việc tính thuế đối với cá nhân có hoạt động cho thuênhà.

Theo quy định tại điểm 1, mục II, phần A và điểm 1, mục I,phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa Luật thuế thu nhập cá nhân thì:

Thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân cư trúđược xác định căn cứ trên thu nhập tính thuế và thuế suất theo biểu thuế luỹtiến từng phần. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ(-) các khoản giảm trừ. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng 1 trong 2 phươngpháp sau:

- Nếu cá nhân cho thuê nhà thực hiện đầy đủ chế độ kế toántheo quy định, xác định được doanh thu, chi phí của hoạt động cho thuê nhà thìthu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu trừ (-) chi phí.

- Nếu cá nhân cho thuê nhà không thực hiện hoặc thực hiệnkhông đầy đủ chế độ kế toán theo quy định thì thu nhập chịu thuế được xác địnhcăn cứ vào doanh thu cho thuê nhà và tỷ lệ (%) ấn định thu nhập chịu thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minhđể được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải