THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1362/TTg-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Lâm Đồng tại tờ trình số 9103/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 và ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5547/BKH-QLKKT ngày 27 tháng 7 năm2009 về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng vào Quyhoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư Khucông nghiệp - đô thị Tân Phú, tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích 496,32 ha, trongđó diện tích khu công nghiệp là 415,49 ha và điều chỉnh, bổ sung các khu côngnghiệp của tỉnh Lâm Đồng tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thànhlập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Mở rộng diện tích khu công nghiệpLộc Sơn từ 93,35 ha lên 185 ha.

- Khu công nghiệp thành lập mới:Khu công nghiệp Tân Phú, diện tích 415,49 ha.

Việc bổ sung khu công nghiệp Đại Làovào Quy hoạch sẽ được xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tàinguyên và Môi trường.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhLâm Đồng chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ýkiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện Dự án đầu tư các khu côngnghiệp nêu trên theo phương án đầu tư phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thuhút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5),Hp.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng