THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 362/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt văn kiện Dự án do UBS Optimus Foundation (Thụy Sỹ) tài trợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1166/BKH-KTĐN ngày 25/2/2009) về việc phê duyệt văn kiện Dự án " Nghiêncứu dịch tễ học và phòng chống sốt rét P.vivax tại huyện Nam Trà My, tỉnh QuảngNam", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt văn kiện Dự án " Nghiên cứu dịch tễ học vàphòng chống sốt rét P.vivax tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam", do Ngânhàng UBS Optimus Foundation (Thụy Sỹ) tài trợ thông qua Viện Y học Nhiệt đớiPrince Leopold (Bỉ) để phối hợp thực hiện với Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côntrùng Trung ương. Dự án có trị giá viện trợ không hoàn lại là 720.000 FranceThụy Sỹ, phần ngân sách tài trợ do Viện Y học Nhiệt đới Prince Leopold(Bỉ) quản lý là 304.619 CHF, phần ngân sách tài trợ do Viện Sốt rét-Ký sinhtrùng-Côn trùng Trung ương quản lý là 415.381 CHF. Vốn đối ứng bằng hiện vật cơsở vật chất, nhân lực sẵn có của Bộ Y tế và đơn vị tham gia thực hiện Dựán bố trí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ký kết vănkiện Dự án với bên tài trợ và triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiệnhành và lưu ý các ý kiến nêu tại công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương;
- VPCP: BTCN, Các vụ: KGVX, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm