TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 362/TXNK-QLN
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Một thành viên sản xuất Thuận Viên.
(Số 186/1C Quốc lộ 22 ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn không số ngày 04/03/2013 của Côngty TNHH Một thành viên sản xuất Thuận Viên về việc xác nhận nợ thuế cho Hợpđồng Hợp tác kinh doanh Thêu vi tính Quảng Dương; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thốngKT559 ngày 11/03/2013 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 09h15 phútngày 11/03/2013, Hợp đồng Hợp tác kinh doanh Thêu vi tính Quảng Dương, MST:0302405926 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt độngxuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toánthuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Hợp đồng Hợp tác. Trường hợp xácđịnh Hợp đồng Hợp tác còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và cáctrường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhậpkhẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạngnợ thuế của Hợp đồng Hợp tác; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh,thành phố không thông báo về Tổng cục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợcủa Hợp đồng Hợp tác tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Hợp đồngHợp tác đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phốthì yêu cầu Hợp đồng Hợp tác phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quanđến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngàyký văn bản này với điều kiện Hợp đồng Hợp tác có bản cam kết không có các khoảnnợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày kývăn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Một thành viên sản xuất Thuận Viên và Cục Hải quan các tỉnh, thành phốđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng