TNG CỤC THU
B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3620/TCT-QLN
V/v cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Công ty TNHH khai thác vàng BồngMiêu, kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam tại công văn số 2909/UBND-KTTH ngày3/7/2015 và công văn số 5941/VPCP-KTTH ngày 29/7/2015 của Văn phòng Chính phủ gửiBộ Tài chính, để tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, đồngthời để thực hiện thu NSNN, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3289/TCT-QLNngày 14/8/2015 về việc sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH khai thác vàng BồngMiêu, trong đó cơ quan thuế sẽ thông báotừng hóa đơn có giá trị sử dụng cho Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu nếuCông ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

- Lập văn bản cam kết thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ thuế phát sinh chotừng lần bán hàng;

- Xác định số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/7/2015 sẽ nộp cho mi lần xuất hóa đơn và thời hạn cuối cùng nộp hết số tiền thuế nợ này mà đượcsự chấp thuận của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;

- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam sẽ giám sát việc này, tránh việc lạm dụng để thựchiện xuất hóa đơn của Công ty.

Trường hợp Công ty vi phạm cam kết, Cục Thuế tỉnhQuảng Nam sẽ Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng ngay thời điểm Công tyvi phạm.

Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH khai thác vàng BồngMiêu vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện Tổng cục Thuế yêu cầu theo công văn 3289/TCT-QLN nêu trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chưa thực hiện thông báohóa đơn có giá trị sử dụng cho Công ty.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm minh các biện pháp cưỡngchế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế thông báo dừng thựchiện Công văn số 3289/TCT-QLN ngày 14/8/2015 về việc sử dụng hóa đơn bán lẻ chotừng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Đồng thời đềnghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế nợ thuế bằngbiện pháp thông báohóađơn không còn giátrị sử dụng theo quyết định số 7138/QĐ-CT ngày 28/11/2014 của Cục Thuế tỉnh QuảngNam đối với Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu để thu hồi tiền thuế nợ vàoNSNN.

Tổng cục Thuế kiến nghị UBNDtỉnh Quảng Nam chỉ đạo Cục Thuế tỉnhQuảng Nam phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn; chỉ đạo các cơquan thuế liên quan thu thập và xácminh đy đủ thông tin để chuẩn bịthực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế ở mức cao hơn, khi đã tổ chức thực hiệnQuyết định cưỡng chế số 7138/QĐ-CT ngày 28/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nammà Công ty chưa nộp đầy đủ tiền thuế nợ vào NSNN.

Tổng cục Thuế thông báo để UBND tỉnh Quảng Nam đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Qung Nam (để thực hiện);
- Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (630 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP Đà Nng);
-Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cc Thuế;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn