BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3621/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của Cục Thuế tỉnhVĩnh Phúc về việc đề nghị khôi phục mã số thuế của Công ty cổ phần xây dựng vàthương mại 379 (MST: 2500233630), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 2, Điều 165 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Điều 59, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010của Chính phủ về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007; khoản 3,Điều 3; khoản 2; Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

"Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt độngthì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại";

"Trường hợp người nộp thuế không còn hoạtđộng kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không xác định được tungtích thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhậnvề tình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh của người nộp thuế.Cơ quan thuế cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế,thông báo công khai tình trạng của người nộp thuế và phối hợp cùng cơ quan nhànước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, đăng ký doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quyđịnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thihành."

Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày 01/9/2010 của Tổngcục Thuế về việc ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanhnghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thì MS:2500233603 của Công ty CP xây dựng và thương mại 379 do Chi cục Thuế Tp. VĩnhYên quản lý thuế. Chi cục Thuế Tp. Vĩnh Yên đã có biên bản xác minh cơ sở bỏđịa chỉ kinh doanh đối với Công ty CP xây dựng và thương mại 379 (MS:2500233603) và có Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh gửicác cơ quan có liên quan trong đó có Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc theo quy trìnhtrao đổi thông tin (QĐ số 1403/QĐ-TCT )Cơ quan thuế đã thực hiện chấmdứt hiệu lực mã số thuế 2500233603. Do vậy, Công ty CP xây dựng và thương mại379 (MS: 2500233603) bị xử phạt hành chính về việc không kê khai thuế và khôngđược sử dụng lại mã số thuế 2500233603 theo quy định.

Đề nghị Lãnh đạo, cán bộ công chức Cục thuế tỉnhVĩnh Phúc, Chi cục Thuế TP. Vĩnh Yên rà soát việc quản lý người nộp thuế trênđịa bàn và phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, thực hiện việc cấp, đóng mãsố thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫnđơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc;
- Chi cục thuế TP. Vĩnh Yên;
- Cục CNTT (để biết);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái