VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: thăm dò thạch anh tại huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (công văn số 130/UBND-TNTM ngày 20 tháng 01 năm 2011), Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Cát Tường (công văn số 0203/CT-TNMT ngày 02 tháng 3 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Công Thương ( 3229/BCT-CNNg ngày 13 tháng 4 năm 2011, số 3018/BCT-CNNg ngày 8 tháng 4 năm 2011), Tài nguyên và Môi trương (công văn số 1414/BTNMT-ĐCKS ngày 29 tháng 4 năm 2011) về việc thăm dò thạch anh tại huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý triển khai công tác thăm dò thạch anh tại 03 khu vực tỉnh Yên Bái: 1) xã Gia Hội, huyện Văn Chấn; 2) xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn; 3) xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, các bên liên quan xác định, điều chỉnh diện tích thăm dò thạch anh tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu đảm bảo không chồng lấn với diện tích đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại công văn số 47/VPCP-KTN ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề liên quan để cấp phép thăm dò thạch anh cho các doanh nghiệp tại các khu vực trên theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý