BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
V/v: Thủ tục hi quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào NK theo hạn ngạch thuế quan năm 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hi quan tnh Điện Biên;
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Cục Hải quan tnh Gia Lai-Kon Tum.

Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-BCT ngày11/02/2014 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng Hòa Dân ch Nhân dân Lào, Tổng cục Hải quan hướng dẫn rõ thêm một s nội dung sau:
1. Thủ tục hải quan:
a. Đối với lá thuốc lá khô nhập khẩu: Chỉ làm thủ tục hải quan đối với thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một snội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 33/2013/TT-BCT ngày 18/12/2013 quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014: nộp 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc bản sao khi nhập khu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo dõi trừ lùi.
b. Đối với gạo các loại: Khi đăng ký tờ khai nhập khẩu thóc và gạo các loại, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phải tra cứu số lượng, thuế suất đã áp trên chương trình quản lý số liệu XNK tại thời điểm đăng ký tờ khai.
Nếu tổng số lượng thóc và gạo các loại nhập khẩu áp thuế suất ưu đãi 0% tại các Chi cục tính đến thời điểm đăng ký tờ khai dưới 80% tổng lượng hạn ngạch do Bộ Công Thương công b(Phụ lục số 01 kèm Thông tư số 06/2014/TT-BCT dẫn trên) thì áp thuế suất ưu đãi hạn ngạch thuế quan (0%).
Nếu tổng số lượng nhập khẩu áp thuế suất ưu đãi (0%) tại các Chi cục tính đến thời điểm đăng ký tờ khai từ 80% tổng lượng hạn ngạch trở lên do Bộ Công Thương công bố thì áp mức thuế suất thông thường, đồng thời báo cáo s, ngày tờ khai, số lượng nhập khẩu về Tổng cục Hải quan để tổng hợp, phân bổ cho các tờ khai đăng ký sớm nhất. Báo cáo bằng văn bản và Fax về Tng cục Hải quan trong thời hạn 04 giờ làm việc sau khi lô hàng hoàn thành th tục hải quan.
Trên cơ sở thống kê báo cáo số lượng các tờ khai đã làm thủ tục nhập khẩu chưa được áp mức thuế suất ưu đãi trong 20% tổng lượng hạn ngạch do Bộ Công Thương công bố, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết.
2. Việc kiểm tra C/O và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào thực hiện theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

3. Khai báo hàng hóa nhập khẩu, cập nhật và báo cáo số liệu nhập khẩu:
- Khai báo hàng hóanhập khẩu: công chức khi tiếp nhận hồ sơ hải quan kiểm tra, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 390/TCHQ-GSQL ngày 03/02/2012 của Tổng cục Hải quan.
- Cập nhật số liệu: khi làm thủ tục nhập khẩu các mặt hàng nói trên, công chức tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra và cập nhật đầy đủ các thông tin về lô hàng vào chương trình quản lý số liệu XNK như s, ngày, tháng, năm tờ khai hải quan; tên hàng, mã số, thuế suất áp dụng, số lượng, trị giá... để phục vụ việc thống kê và tra cứu cho các lần nhập khu tiếp theo.
- Báo cáo số liệu hàng hóanhập khẩu: thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định 2285/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2012 của Tng cục Hải quan.
- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc thì báo cáo về Tng cục đ có chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để phối hp);
- Các Cục, Vụ: KTSTQ, ĐTCBL;CNTT&TKHQ; PC; Thuế XNK, TTr TCHQ;
- Lưu; VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Thủ tục mua bán đất vườn liền kề ? Thủ tục bán đất quy hoạch tại khu đô thị ?