BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3623TC/TCHQ
V/v: xử lý nợ phạt chậm nộp thuế nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Công tyCAPTOPIA Việt Nam tại công văn số 44 ngày 21/01/2005 và tại Biên bản làm việcngày 29/11/2004 giữa cơ quan hải quan với đại diện Công ty CAPTOPIA Việt Nam vềviệc miễn phạt chậm nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuấtkhẩu. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 3 Điều 4 Nghị định số 94/1998/NĐ-CPngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Căn cứ thời hạn nộp thuếđối với hàng là vật tư nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu quy định tại Điểm2 Mục III phần C Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Để tạo điều kiện cho Công ty CAPTOPIA Việt Nam ổn định và pháttriển sản xuất hàng xuất khẩu; xét trình bày của Công ty về việc toàn bộ hànghóa do Công ty sản xuất đã được xuất khẩu trong thời hạn 275 ngày kể từ ngàynhập khẩu nguyên liệu; Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểmtra xác định, nếu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty do khôngthanh khoản đúng thời hạn nêu cơ quan hải quan địa phương áp dụng thời hạn nộpthuế 30 ngày và phạt chậm nộp, nhưng doanh nghiệp đã xuất khẩu trong thời hạn275 ngày thì áp dụng thời hạn nộp thuế cho Công ty là 275 ngày để xử lý khoảnphạt chậm nộp trên cơ sở thời hạn nộp thuế 275 ngày.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CAPTOPIA VN
- Lưu VP, TCHQ (6 bản)

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An