BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------------------
V/v: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm và hỗ trợ đời sống của người lao động khi gặp rủi ro và sau quá trình lao động. Kể từ khi Bộ Luật Lao động có hiệu lực thi hành và nhất là từ khi Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội đến nay, việc thực hiện bảo hiểm xã hội đã đạt được một số kết quả như: số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tăng lên; việc thanh toán, chi trả chế độ cho các đối tượng kịp thời; công tác quản lý của Nhà nước tiếp tục được tăng cường; sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác bảo hiểm xã hội trên địa bàn được quan tâm. Đã ban hành chương trình phối hợp giữa ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm tăng cường sự phối hợp triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp lẩn tránh trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động như không đóng bảo hiểm xã hội, đóng chậm, đóng không đầy đủ theo quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Công tác quản lý Nhà nước về lao động, về bảo hiểm xã hội trên một số địa bàn còn chưa tốt. Sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất chưa thường xuyên dẫn đến công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nói chung và bảo hiểm xã hội nói riêng chưa hiệu quả.
Để thực hiện đúng pháp luật về bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số công việc sau:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và Liên đoàn Lao động tiếp tục tuyên truyền cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố để nắm số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được thành lập và hoạt động; số lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để yêu cầu người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và Liên đoàn Lao động tỉnh để tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, trước hết tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng, đóng chậm bảo hiểm xã hội, xử lý kiên quyết theo đúng pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
4. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra và thông tin tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thanh tra kịp thời và xử lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật.
5. Chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh, thành phố biểu dương, khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội; nhắc nhở, phê bình các doanh nghiệp để xảy ra hành vi trốn đóng, nợ đóng, đóng chậm bảo hiểm xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đề nghị đồng chí quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các công việc nêu trên để góp phần thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động./.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, BHXH, TTr.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?