VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: điều chỉnh công suất khai thác mỏ sắt Núi 300, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 4256/BCT-CNNg ngày 16 tháng 5 năm 2011), ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (giấy chứng nhận đầu tư số 16103100028 ngày 15 tháng 4 năm 2011) về việc điều chỉnh công suất khai thác mỏ Núi 300, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý điều chỉnh công suất khai thác mỏ sắt mỏ quặng sắt Núi 300, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái lên 350.000 tấn/năm thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2006.
2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp giấy phép khai thác quặng sắt tại mỏ nêu trên cho Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đúc phục vụ cho chế biến sâu quặng sắt trong nước.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS Việt Nam;
- Công ty CP KK Minh Đức;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (15).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý