TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36246/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 4-5, tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; MST: 0103167138)

Trả lời công văn số 0207/2014/CV-VGC ngày 02/07/2014của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam hỏi về chính sách thuế,Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 15, Mục 1,Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việchướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện khấu trừthuế giá trị gia tăng đầu vào.

"2. Có chứng từ thanh toánkhông dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhậpkhẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa,dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã cóthuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiềnmặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùngtiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàngđược hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên muasang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phảilà tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chứccung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy địnhcủa pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờthu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thứcthanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tàikhoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặcbên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhânsang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quanthuế),

4. Các trường hợp thanh toán khôngdùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào...".

Căn cứ khoản 3 Điều 28 Chương III Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếvà Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về nộpthuế.

- Căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định 218/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thunhập doanh nghiệp quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế, cụ thể:

"1. Trừ các khoản chi quy địnhtại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ cácđiều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoảnchi sau...

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từtheo quy định của pháp luật...

c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa,dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từthanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp..."

Căn cứ khoản 2, Điều 13 Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/03/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vềviệc ban hành quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụthanh toán quy định về Thanh toán bằng lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi:

"2- Lệnh chi hoặc ủy nhiệm chibao gồm các yếu tố sau:

- Chữ lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi, sốsê ri;

- Họ tên, địa chỉ, số hiệu tài khoảnngười trả tiền;

- Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịchvụ thanh toán phục vụ người trả tiền;

- Họ tên, địa chỉ số hiệu tài khoảnngười thụ hưởng;

- Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịchvụ thanh toán phục vụ người thụ hưởng;

- Số tiền thanh toán bằng chữ vàbằng số;

- Nơi, ngày tháng năm lập lệnh chihoặc ủy nhiệm chi;

- Chữ ký của chủ tài khoản hoặcngười được chủ tài khoản ủy quyền;

- Các yếu tố khác do tổ chức cungứng dịch vụ thanh toán quy định không trái pháp luật".

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với hóa đơn muahàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên để đượctính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì phải có chứng từthanh toán không dùng tiền mặt. Đối với chứng từ thanh toán là ủy nhiệm chi thìphải có đầy đủ các yếu tố quy định tại khoản 2, Điều 13 Quyết định số226/2002/QĐ-NHNN nêu trên.

Trường hợp, chứng từ thanh toán là ủy nhiệm chi, Ngânhàng EXIMBANK - Sở giao dịch I không ghi số tài khoản của đơn vị nhận tiền thụhưởng thì đề nghị Công ty liên hệ với Ngân hàng để được hướng dẫn giải quyết cụthể.

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty cổphần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam biết và áp dụng theo đúng quy định tạivăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến