BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3625/BTC-ĐT
V/v rà soát các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương.

Tại văn bản số 1716/VPCP-KTTH ngày04/3/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn kết dư Dự án trồng mới 5triệu ha rừng năm 2010 và vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011, PhóThủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau: “Bộ Tài chính chủ trì,phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vàcác cơ quan rà soát các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc giảingân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 (trong đó có tỉnh NghệAn), tổng hợp chung, báo cáo đề xuất với Thủ tướng trong tháng 4 năm 2013 giảipháp xử lý cụ thể”.

Để có căn cứ thực hiện theo ý kiếnchỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính đề nghị Ủy bannhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương báo cáo tình hình thực hiện vàgiải ngân nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 bao gồm các nội dungsau:

- Kế hoạch vốn bảo vệ và phát triểnrừng năm 2011 trung ương giao theo Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộcngân sách nhà nước năm 2011.

- Tình hình phân bổ và giải ngân (theobiểu chi tiết đính kèm), có xác nhận của Kho bạc Nhà nước về số vốn đã giảingân đến 30/6/2012.

- Các khó khăn, vướng mắc trong quátrình thực hiện giải ngân.

- Kiến nghị, đề xuất phương án xửlý đối với số vốn kế hoạch năm 2011 còn lại chưa giải ngân (nếu có).

Thời gian gửi báo cáo về Bộ Tàichính trước ngày 05/04/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thànhphố) tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở Tài chính tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, ĐT(145)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh