TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36252/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
Mã số thuế: 0100520429
Địa chỉ: số 20 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 68/CV-Mesa ngày 12/5/2014 vàcông văn bổ sung số 078/CV-Mesa ngày 09/6/2014 của Công ty TNHH Dịch vụ vàThương mại Mesa hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/QH11 ngày 14/6/2005.

+ Tại Điểm 1 Điều 88 quy định về khuyến mại:

"Điều 88. Khuyến mại

1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mạicủa thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cáchdành cho khách hàng những lợi ích nhất định. "

2. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thươngnhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịchvụ mà mình kinh doanh;

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mạithực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuậnvới thương nhân đó.

+ Tại Điểm 6 và Điểm 9 Điều 92 quy định các hìnhthức khuyến mại:

"Điều 92. Các hình thức khuyến mại

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc thamdự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liềnvới việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn củangười tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơquan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận. "

+ Tại Điều 101 quy định về đăng ký hoạt động khuyếnmại, thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại:

"1. Trước khi thực hiện hoạt động khuyếnmại, thương nhân phải đăng ký và sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, thươngnhân phải thông báo kết quả với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký hoạtđộng khuyến mại và thông báo kết quả hoạt động khuyến mại của các thương nhânvới cơ quan quản lý nhà nước về thương mại".

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghịđịnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng01 năm 2014);

+ Tại Điểm 1 Điều 5 quy định các trường hợp không phảikê khai, tính nộp thuế GTGT:

"Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai,tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồithường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bịthu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng,tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chínhkhác.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổchức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành,khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định. "

+ Tại điểm 5 Điều 7 quy định về giá tính thuế:

"Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùngđể khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xácđịnh bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưngkhông thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai,tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng,cho"

+ Tại Điểm 5 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuếGTGT đầu vào:

"5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cảhàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệpsử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụcho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ".

+ Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGTđầu vào.

- Căn cứ quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 9 cứ Nghịđịnh số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi phí không đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

"g) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyếnmại, hoa hồng môi giới (không bao gồm hoa hồng bảo hiểm theo quy định của phápluật về kinh doanh bảo hiểm, hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá, hoa hồng trảcho nhà phân phối của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp); chi tiếp tân, khánhtiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ...."

- Căn cứ Thông tư số 111/TT-BTC ngày 15/08/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi bổ sung một số điềucủa Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

+ Tại tiết b điểm 1 Điều 15 quy định về căn cứ tínhthuế đối với thu nhập từ trúng thưởng:

"Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiệnvật là giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theogiá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào"

+ Tại điểm 2 Điều 15 quy định:

"Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối vớithu nhập từ trúng thưởng áp dụng biểu thuế toàn phần với thuế suất là10%".

+ Tại tiết g điểm 1 Điều 25 quy định:

"Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệmkhấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng,số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này"

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trảlời về nguyên tắc như sau:

- Trường hợp, Công ty TNHH Dịch vụ và thương mạiMesa là nhà phân phối hàng hóa cho Công ty TNHH Procter and Gamble Việt Nam (P&G), công ty thực hiện mua xe máy, ti vi,... để trực tiếp thực hiện chươngtrình khuyến mại trúng thưởng cho khách hàng thì trước khi thực hiện khuyến mại,công ty phải đăng ký chương trình khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thươngmại (Sở công thương) theo quy định.

- Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mạitheo quy định của pháp luật về thương mại thì công ty phải lập hóa đơn chokhách hàng trúng thưởng theo quy định, giá tính thuế được xác định bằng không(0).

Đối với khách hàng là cá nhân trúng thưởng, công tycó trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 10% trên giá trị vượt trên 10 triệu đồng trướckhi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quyđịnh tại Điều 15, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp, hàng hóa dùng để khuyến mại nhưng khôngthực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì công ty phải kê khai, tínhnộp thuế GTGT.

- Khi Công ty nhận tiền của Nhà cung cấp (P&G)để thực hiện dịch vụ khuyến mại, quảng cáo của nhà cung cấp thì công ty phảilập hóa đơn, kê khai, nộp thuế theo quy định tại Điểm 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóamua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) công ty sử dụng để khuyếnmại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGTthì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quyđịnh tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Đối với khoản chi phí hàng hóa, dịch vụ khuyếnmại thì bị khống chế chi phí theo quy định tại Điểm g khoản 2 Điều 9 cứ Nghịđịnh số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty TNHHDịch vụ và Thương mại Mesa biết và thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến