BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
V/v: Áp dụng danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo Thông tư 04/2009/TT-BKH .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
Trả lời công văn số 667/HQBD-NV ngày 10/7/2012 của cục Hải quan Tỉnh Bình Định về việc miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất của dự án, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ công văn số 7372/BKHĐT-KTCN ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc áp dụng danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo Thông tư 04/2009/TT-BKH; thì: Đối tượng miễn thuế thuộc khoản nào được quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP sẽ đối chiếu với Danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được tương ứng với khoản đó theo Thông tư 04/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Theo quy định trên thì trường hợp của cục Hải quan tỉnh Bình Định khi thực hiện miễn thuế nguyên liệu sản xuất nhập khẩu của dự án đầu tư thuộc khoản 14 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP (được hướng dẫn tại khoản 15 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ) thì đối chiếu với Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được tại Thông tư 04/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tổng cục hải quan thông báo để cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường