BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài làm việc cho VPĐD của DNVN tại nước ngoài.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh
Trả lời công văn số 3836/CT-TNCN ngày 20/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân nước ngoài làm việc cho Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 1, Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định:
“1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. ”
- Tại Điều 1, khoản 4b Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN hướng dẫn:
"Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:
Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.
Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.”
Căn cứ quy định nêu trên thì: Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam mở văn phòng đại diện tại Philippines và sử dụng lao động bản địa làm việc cho văn phòng đại diện, nếu các cá nhân này không phải là đối tượng cư trú tại Việt Nam thì thu nhập có được do làm việc cho văn phòng đại diện tại Philippines không chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất không có di chúc ? Làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ranh giới đất với nhà hàng xóm ?