CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 363/CP-CN
V/v Dự án khu công nghiệp Thuận Đạo, tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An

Xét đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An tại công văn số 4043/CV-UB ngày 4 tháng 11 năm 2002 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1604 BKH/VPTĐ ngày 24 tháng 3 năm 2003 về dự án liên doanh đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thuận Đạo, tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép thành lập khu công nghiệp Thuận Đảo, tỉnh Long An với các nội dung như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

Khu công nghiệp Thuận Đạo, được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý các khu công nghiệp Long An.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý các vấn đề cụ thể để Cấp giấy phép đầu tư cho Công ty liên doanh Phát triển Đầu tư khu công nghiệp Bến Lức làm chủ đầu tư dự án liên doanh đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thuận Đạo, Tỉnh Long An theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng