TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 363/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 692/HQTH-GSQLngày 26/04/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc liên quan đến tínhhợp lệ của C/O số tham chiếu KL-0033471 ngày 22/10/2012 (đề cập tại công văn số 1724/HQTH-NV ) Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý đã gửi côngvăn số 878/GSQL-TH ngày 23/11/2012 gửi Cục Hải quan Thanh Hóa thông báo về việcđang tiến hành xác minh tính hợp lệ C/O với cơ quan có thẩm quyền và đến nayvẫn chưa nhận được kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo cho đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn